English (United Kingdom)Nederlands - nl-NL
Geese Research

Symposium The Changing World of the Goose

Vrijdag 14 en zaterdag 15 maart 2014 Wageningen

“To give all those interested in the well-being of wild geese a framework within which to understand the changes that goose populations everywhere are undergoing”. (Prof. Dr. R.C. Ydenberg)

In de winter is Nederland gastheer voor bijna 2 miljoen ganzen. De meeste ganzen vertrekken in het voorjaar weer naar de meer noordelijk en oostelijk gelegen broedgebieden. Nederland is met zijn laaggelegen graslanden en zachte winters een ideaal gebied voor vele ganzensoorten. Het aantal overzomerende (jaarrond verblijvende) ganzen neemt echter de laatste decennia sterk in aantal toe, met name de grauwe gans. Hierdoor stijgt de schade op de agrarische percelen en in sommige natuur- en recreatiegebieden explosief/sterk. Ook brengen de groeiende populaties ganzen rond Schiphol de vliegveiligheid in gevaar. De botsing van het toestel van Royal Air Maroc in juni 2010 ligt iedereen nog vers in het geheugen.

Vele organisaties houden zich in Nederland bezig met het ganzenprobleem vanuit een verschillende optiek en met verschillende belangen. Zo is bijvoorbeeld in 2010 de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen in het leven geroepen onder voorzitterschap van het Ministerie van I&M. Op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en de Resource Ecology Group van de Wageningen Universiteit is in 2007 een viertal promovendi o.l.v. Prof. Dr. Ronald Ydenberg en Prof. Dr. Herbert Prins een onderzoek gestart naar het trekgedrag en de persoonlijkheid van ganzen. Momenteel wordt door promovendi ganzenonderzoek gedaan naar “Ganzengenetica”, “De invloed van predatie van zeearenden op ganzen” en “De invloed van landgebruikveranderingen in Rusland op de ganzenmigratie vanuit Nederland”.

De tijd is rijp om op wetenschappelijk niveau een helder inzicht te bieden in de veranderingen die ganzenpopulaties momenteel overal ter wereld ondergaan. Op initiatief van de Nederlandse Delegatie van het International Council for Game and Wildlife Conservation en de WUR wordt hiertoe in maart 2014 een Symposium georganiseerd met als thema: “The changing World of the Goose”. Nederlandse en buitenlandse deskundigen zullen tijdens het Symposium vanuit verschillende invalshoeken hun bijdrage leveren aan een beter inzicht in het ganzenprobleem in Nederland; de spreektaal is Engels.

Stichting Geese Research is belast met de organisatie van het symposium. Het Wetenschappelijk Comité is verantwoordelijk voor de inhoud van het programma.

De doelstelling van Stichting Geese Research is het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar in het wild levende ganzen en ganzenpopulaties in het algemeen, en of andere faunapopulaties. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van informatievoorziening over ganzen en het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.